Welcome to Nkomazi FM

Community Radio Station established through the Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) Act of 2000 No.13 of 2000, to provide a radio broadcasting service to the whole local Municipality of Nkomazi and other parts of Mpumalanga Province.

Nkomazi FM as community radio is a radio service offering a third model of radio broadcasting in addition to commercial and public broadcasting. As a non-profit organization the station is operated, owned and influenced by the community and provides a mechanism for enabling individuals and groups in the community to tell their own stories to share experiences, and in doing so,  become creators and contributors to media.

The project itself is the brainchild of the founding member Mr M.R Zulu.  The application for this initiative was formulated and submitted to the ICASA offices in 08/2009, to obtain a broadcasting certificate. Consequently, the ICASA honoured an accreditation to Nkomazi FM to broadcast for a period of five (5) years, due for renewal. The certificate was issued by ICASA on the 18th March 2011.

The passion, the drive, the tenacity and the talent of the individuals involved in the station, combined, to bring the station to life, for its first on air broadcast on 10 March 2014.

Contact Details
Address:
12 Air Street
Malalane,
1320
(Opposite INkwazi Plaza)

Main Contact: 076 891 7162
Office Tel: 013 590 2110
Fax: 013 790 0528
Email: info@nkomazifm.co.za
Website: www.nkomazifm.co.za
Follow Us Facebook

A 25 year old woman from Kamhlushwa has been arrested by the Komatipoort K9 Unit for possession of daga weighing 140,85kg with the street value of R422K...

These and more stories, keep it locked 100.2 #NKFM

Story shared by : Tonga SAPS[FB]
... See MoreSee Less

View on Facebook

KUBIKA SISU
--------------
Sisu sibikwa uma intfombatane yemitse ingakendzi, nakuhlonishiswa kutsiwa yephukile. NgesiSwati kuyaye kutsi nasekubonakele kwekutsi lontfombatane sewumitsi bese uyabutwa kwekutsi sakabani lesisu, asho.Sekutawutsi kungahlangana tinyanga letisihlanu emitsi bese unina wakhe ucela make lamatiko noma emndenini noma kubomakhelwane kwekutsi amchubele lomntfwana kuyewubikwa lesisu.

Lapho babe usuke asashilo kulonina walentfombatane luswati labashaya ngalo laba labafohle sibaya sakhe. Phela lamalanga kuletinye tindzawo sekwasebenta imali, nyalo-ke loyise walentfombatane utakusho kwekutsi inkhomo yakhe ingumalini.

Sekutakutsi ngalelilanga lelibekiwe ekuseni lingakatsi sapha lilanga efike lomake loceliwe, atsatse lentfombatane ahambe nayo kuyiwe le emtini. Nabefika batawukhuleka, labalapho batawumangala lomuntfu lobakhulekela ekuseni kangaka. Ngalesikhatsi kusuke kusavuke bafati kuphela, ngako kuvama kuba ngabo labayikhulumako lendzaba.

Sebatayibika-ke kubabe, kahle hle kusukwe kungakhulunywa lutfo ngoba kusuke kubikwa licala, uma alivuma lomniyo kuvakale neluswati, akugwetjwa nekwekutsi lomfana sewumitsisile kwaba njani njani, cha! Loko kutawentiwa ngesikhatsi lesifanele. Kepha kuleminye imiti ukhandza bambita babe noma lomdvuna atekuva.

Batawutsi bangangeniswa bavele bavele batsi vutfu phasi batsi noma banikwa kwekuhlala bangakuvumi. Sewutawukhuluma-ke lomake kwekutsi batfunywe bakaSibanibani kwekutsi batewubika kwekutsi inja yalapha ekhaya idle emacandza abo.

Lomfana kuvama kwekutsi abe asabatjelile labalakhaya kwekutsi kunematjalo latawungena ekuseni. Kepha nangakabatjeli utawubitwa abutwe kwekutsi uyabati na labantfu. Nakavuma, uyalivuma lelicala kepha nakaphika uyaliphika.Sebatawubuta-ke labalakhaya kwekutsi ngabe nine bakaSibanibani lunganani luswati lenisishaya ngalo. Asho-ke lomake kwekutsi batse bafuna letingakhi bakaSibanibani.

Uma lomfana alivumile lelicala, sebangalamukela licansi bahlale kulo bangawamukela nemahewu nabawaphiwa. Kepha uma angakalivumi bayasukuma bavalelise bahambe.Sibikwa njalo-ke sisu #ngesiSwati.

Asikusho bakaNgwane lokutsi sisu lesibikwa ngalendlela ngulesekucala, ngobe lomfana usuke afohle sibaya semnumzane, akhandze indlela yenile. Uma intfombatane seyemitsa kwesibili ivele itjele loyemitsisile, yena sotawubika ekhaya kubo, bese kutsi lomtfwana nasavelile sewumikiswa lekubo bayembona. Kube kuphela.

Shared by Nasi-ke Siswati[FB]
#nasikesiswatiLike
... See MoreSee Less

View on Facebook